ZAJĘCIA W SZKOLE

Rozpoczęcie zjęć: 04.09.2018

Dni wolne od zajęć w szkole:

29 października - 4 listopada 2018
17 grudnia 2017 - 6 stycznia 2019
4-10 marca 2019
8-22 kwietnia 2019

Zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw: 22 czerwca 2019 r. - sobota

Zobacz kalendarz
KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


Jest jeszcze kilka miejsc w klasach 1, we wtorek godz. 16:15 oraz w sobotę godz. 14:40.
Informacja u pani Anety Czapskiej - referentki Tel.0473743854

LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KL. 1


 • Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym mu naukę i realizację programu zgodnego z ramami programowymi.

 • Zgłaszani uczniowie muszą mieć w roku 2018 ukończony siódmy rok życia ( rocznik 2011).

 • Dziecko należy zgłosić do szkoły poprzez złożenie wymaganej dokumentacji:

  1) wniosku o przyjęcie ucznia do SPK,
  2) kwestionariusza zgłoszeniowego ucznia do SPK,
  3) oświadczeń (przetwarzanie danych osobowych, powiadomienie w nagłych sytuacjach, udostępnianie wizerunku),
  4) oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/obowiązku nauki,
  5) kopii dokumentu zawierającego numer PESEL dziecka lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość dziecka (np. kopię dowodu osobistego lub paszportu),
  6) zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły belgijskiej (najpóźniej we wrześniu 2018).  Formularz zgłoszenia - do pobrania

  Zasady rekrutacji uczniów określa STATUT SZKOŁY - czytaj więcej
  LEGITYMACJE SZKOLNE.


  Informujemy, że przyjmowane są:
  • wnioski o nowe legitymacje szkolne.
  • legitymacje do przedłużenia ich ważności

  Poprawnie wypełnione wnioski i legitymacje należy składać u wychowawców.
  Wniosek można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w szkole u pani woźnej.

  Wypełnienie wniosku:
  • formularz należy wypełnić dokładnie i wyraźnie ( najlepiej pismem drukowanym),
  • potrzebny jest tylko jeden formularz( na stronie zamieszczone są po dwa egzemplarze),
  • trzeba dodać zdjęcie legitymacyjne (jak do dowodu osobistego):
   - nie przyklejać
   - podpisać z tyłu - imię, nazwisko, klasa
   - przyciąć do podanych rozmiarów - musi zmieścić się w podanej ramce.

  Wniosek do pobrania


 • Świadectwa szkolne

  Świadectwa szkolne wydawane przez szkoły społeczne i szkolne punkty konsultacyjne NIE są podstawą do przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce.

  Uczniowie Polscy przebywający za granicą spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach w krajach pobytu. Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z poźn. zm.) każdego ucznia przybywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie:
  1. Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ew. ostatniego świadectwa wydanego w Polsce,
  2. Sumy lat nauki szkolnej ucznia.
  Jednocześnie, różnice programowe z zajęć lekcyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.  Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą przy PMK
  Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dotychczasowej Filii został utworzony Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą przy Polskiej Misji Katolickiej.

  przeczytaj zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej


  Informacje dotyczące świadectw szkolnych - czytaj...

  List Ministra Edukacji Narodowej - czytaj...